אישורים

תעודת רישום עמותה

העמותה הוקמה בשנת 2016 ונרשמה כחוק ברשם העמותות כע"ר מספר 580635886

אישור מס הכנסה לתרומות

לעמותה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

אישור ניהול תקין

לעמותה אישור ניהול תקין זמני בתוקף עד 31/3/2018