תקנון האתר

תנאי שימוש

ע.ר. שתלתם ניגונים, שמספרה 580635886 (להלן: "החברה" מטעמי נוחות בלבד ו/או "נותן השירותים") מספקת אתר מידע על גבי רשת האינטרנט המציג מידע אודות פעילות העמותה ולשיקול דעת בעל האתר הוספת תכנים ושירותים נוספים לרבות בצורה של מלל, תמונות וידיאו, ועוד (להלן: "האתר" ו/או "מערכת").
הקדמה
כל ביקור ושימוש באתר, בתכניו ובשירותים המוצעים בו או בכל אתר ו/או שירות שיחליף אותו ו/או המזוהה עימו מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלהלן. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן, עליך להימנע משימוש באתר.
כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם.
רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את החברה כלפי המשתמשים ו/או הגולשים ו/או המנויים באתר.
החברה שומרת את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, לשני המינים.
אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עליך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר ו/או בשירות

1. הסכמה לתנאי השימוש
1.1. בעצם ההרשמה ו/או יצירת החשבון ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש באתר ו/או בקשר לאתר בכל מדיה אחרת הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי שימוש שלהלן לרבות הצהרת הפרטיות העולה מתנאי שימוש אלה אשר מופיעה בהמשך ו/או בנפרד באתר זה. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע משימוש בשירותים של החברה ו/או באתר.

2. פעילות האתר
2.1. האתר מציע תוכן כתוב, תמונות מאירועי עבר אפשרות לתרום, לגייס מתנדבים ועוד (להלן: "המידע"). יודגש כי המידע המוצג באתר הינו בגדר כלי עזר בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או תוכן לצורך קבלת החלטות כלשהן ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. האתר לא יישא באף אחריות ישירה ו/או עקיפה לנזקים ככל שייגרמו כתוצאה מהשימוש הישיר ו/או העקיף באתר מעבר למה שהתחייב האתר בכתב באופן מפורש ומראש.
2.2. החברה תעשה ככל הניתן להשאיר את המידע באתר מדויק, מעודכן, איכותי, מותאם לצרכי המשתמש אך אין בשליטתה ובאחריותה לבדוק כי כל נתון המרכיב את המידע הוא מדויק, אמין, שניתן להסתמך עליו. על כן האתר לא יהיה אחראי על ההשלכות הנ"ל בגין אחריות על נזק כלשהו לרבות שגיאות, אי דיוקים, השימוש ו/או ההסתמכות בהם.
2.3. החברה אינה מתחייבת כי הכלים הטכנולוגים באתר ו/או המידע יפעל באופן שוטף ותדיר. החברה תעשה את מירב המאמצים לתקן תקלות מערכת. יובהר, כי חלק מהמידע באתר מופעל ו/או תלוי על ידי גורמים חיצוניים שלמפעילי האתר אין שליטה עליו.
2.4. לחברה תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר ו/או השירות, לרבות תוכן, שעות פעילות ו/או ציוד ו/או תנאים הנדרשים לצורך גישה ושימוש באתר ו/או בחלק מהאתר. החברה רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, לשנות ו/או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.
2.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול ולשנות מעת לעת את אופן השימוש באתר, התוכניות המוצעות למשתמשיו ו/או השירות המוצע בו.

3. טיב השירות
3.1. החברה מעמידה לרשות המשתמשים אתר אינטרנט לשם הצגת מידע ראשוני אודות העמותה ולהצגת מידע לנוחיותם ולשימושם. אין לראות את החברה כאחראית על המידע הראשוני באתר, או כמי שחבה באחריות כלשהי בגין המידע.
3.2. המערכת מבוססת WEB ותלויה בחיבור אינטרנט רציף ואיכותי. המשתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה ועל כן החברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ו/או לכל אבדן מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר בשלמותו ו/או חלקים מסויימים ו\או השירות בכלל יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, יתכן שגישה לאתר ו/או לחלקיו ו/או לשירות תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל ובכלל כתוצאה מהשימוש באתר.
3.3. כל שימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה אינה ממליצה ו/או מביעה דעה באמצעות התוכן שמופיע באתר לרבות המידע ו/או השירות. אין להסתמך ו/או לקחת החלטות על בסיס המידע. מלוא האחריות והבלעדית מוטלת על המשתמש ושהוא מודע על כל ההשלכות האפשריות כתוצאה משימוש באתר ותכניו. לא תהיה אף טענה כלפי האתר לרבות טענת הסתמכות ו/או נזק ישיר ו/או עקיף.

4. תנאי הרכישה והמוצרים
4.1. פרטי המפרט הטכני, תנאי העסקה לרבות מחירם של המוצרים יופיעו בדף המוצר ו/או בפרטים משלימים שיימסרו בטלפון או בפגישה על ידי בעל האתר. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את דף המוצר על תכניו בכל עת (להלן: "דף מוצר").
4.2. בכדי להזמין מוצר יש לבחור מוצר בהתאם להוראות באתר- הכל בהתאם להקשר של המוצר ולפי אפשרויות הבחירה שהאתר מציע בכל מוצר (להלן: "המוצר").
4.3. בטופס ההזמנה יש למלא את הפרטים האישיים שהאתר מבקש כגון שם, כתובת, טלפון, מייל ואמצעי תשלום (להלן: "פרטי המזמין") ולבסוף לשלוח את הטופס עם פרטי המזמין כאשר הינם מלאים, מדויקים, נכונים ושלמים וזאת לאתר ו/או לחברה (להלן: "ביצוע ההזמנה" ו/או "הזמנה"). יכול ויהיה אפשרות להשארת פרטי יצירת קשר בלבד.
4.4. יש להקפיד למלא את פרטי המזמין באופן מדויק בכדי להבטיח את ביצוע ההזמנה.
4.5. במעמד ביצוע ההזמנה, האתר ו/או החברה תבצע בדיקה בעניין פרטי המזמין מול חברת האשראי, לשם קבלת אישור על ביצוע ההזמנה. עם קבלת האישור החברה תודיע בהודעה מתאימה אודות אישור ההזמנה והכל בכפוף להימצאות המוצר וזמינותו (להלן: "אישור הזמנה"). יודגש כי חיוב המזמין בגין המוצר המוזמן נעשה בעת ביצוע ההזמנה.
4.6. המוצרים אשר קיבלו אישור הזמנה, דהיינו בוצעה הזמנה אשר התקבל אישור הזמנה בגינם יכונו "פריטים".
4.7. במידה ואין אישור מחברת האשראי לביצוע ההזמנה ועל כן לא הונפק אישור להזמנה. יש על המשתמש ליצור קשר עם השירות לקוחות במייל ו/או בטלפון כפי שיפורסם באתר ולהסדיר את הנושא. למען הסר ספק לבעל האתר לא תהיה כל אחריות ולא יישא באף נזק ישיר ו/או עקיף להזמנות שלא קיבלו אישור הזמנה.
4.8. התרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס לפי ס' 46 א' לפקודת מס הכנסה.
4.9. בגין התרומות שיתקבלו יישלח לתורם קבלה בצירוף אישור מוכר לצרכי מס ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
4.10. בכל מקרה שלא ניתן אישור סופי להזמנה של הלקוח (לרבות אישור סופי לאישור השתתפותכם בכנס), כולה או חלקה, חשבונו של הלקוח לא יחויב וזאת עד לקבלת אישור סופי מבעל האתר המאשר את פרטי ההזמנה ו/או את השתתפותכם בכנס. זאת בדרך כלל בסיום מלא ומוחלט של הליך ההרשמה / הזמנה.
4.11. בעל האתר יהיה רשאי למנוע מתורם פוטנציאלי מלבצע תרומה באתר באמצעות סירוב וחסימה בכל אחד מן המקרים הבאים: בעל האתר תהא יהיה רשאי למנוע מתורם פוטנציאלי מלבצע תרומה באתר באמצעות סירוב וחסימה בכל אחד מן המקרים הבאים:
4.11.1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות דין.
4.11.2. המשתמש הפר תנאי כלשהו מתנאי התקנון.
4.11.3. מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במכוון.
4.11.4. מבצע הפעולה ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעמותה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל העובר על כך צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
4.12. לתנאים נוספים ראה פרק תנאים נוספים בהמשך.

5. ביטול עסקת הרכישה
6. המשתמש רשאי לבטל עיסקה שביצע באתר ע"פ חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ובהתאם למדיניות החזרת מוצרים שתפורסם מעת לעת לשיקול דעת החברה. יצויין כי לא יעשה ביטול הזמנה על מוצר שמוגדר בהזמנה אישית.
7. ביטול הזמנה ייעשה מיום ביצוע ההזמנה עד ארבע עשר ימים מיום קבלת המוצר או קבלת מסמך ערוך לפי ס' 14ג(ב) בהתאם לחוק הגנת הצרכן. המוצר יוחזר על חשבון הרוכש כשהוא במצב חדש, לאחר בדיקה ואישור של בית העסק הרוכש יהיה רשאי לקבל החזר כספי מלא לפי אמצעי התשלום שביצע את העיסקה לא כולל את המשלוח. לא ייעשה שימוש במוצר ולא יהיו סימני שימוש.
8. ההחזרה תיעשה הכל בתיאום החזרת המוצר בפרטי ההתקשרות המופיעים באתר ו/או בתקנון זה.
9. תנאי הביטול הנזכרים לעיל לא יחולו על מוצרים ו/או פריטים אשר יוצרו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן שבס' 14(ג)ד-טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן. אלא אם האתר לפנים משורת הדין יסכים לכך ובתנאיו, זאת במידה ויפורסמו מעת לעת באתר.
10. הביטול ייעשה באמצעות פקס ו/או מייל לחברה ו/או כל דרך אחרת שבעל האתר ייראה לנכון ויפרסם באתר.
11. במקרה של ביטול הזמנה לפי הכללים הנ"ל, יחויב הלקוח בדמי ביטול של 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מבינהם ועל פי הדין.
12. התנאים יחולו על מוצרים לפי חוק הגנת הצרכן.
13. ביטול השתתפות בארוע, למחזיק בכרטיס, יתאפשר 7 ימי עסקים לפני האירוע בפועל וקבלת הכסף חזרה בהתאם לתקנון זה.
14. לתורם יתאפשר, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, בפנייה לעמותה לבקשה לשינוי פרטי החיוב ו/או ביטול עסקה. ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון ו/או בוצעה באינטרנט. האתר יבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות באותה עת בחברת האשראי. ככל שחברת האשראי תחייב את העמותה בגין עמלה בגין הפעולה הנ"ל, יחויב המשתמש בעמלה כאמור.

15. ביטול עיסקה ע"י בעל האתר
15.1. במצב בו אזל המלאי של המוצר, החברה תציע מוצר חלופי ו/או החזר כספי. החברה לא תישא בנזקים של המזמין ככל שייטען כן כאמור, תקום לחברה הזכות לבטל את העסקה.
15.2. במידה ופרטי המזמין לא נקלטו כראוי מכל סיבה שהיא רשאית החברה לבטל את עסקת הרכישה ע"פ שיקול דעתה.
15.3. כאשר ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או לא על פי תקנון זה, החברה תהיה רשאית לבטל את העסקה.
15.4. הודעה על ביטול הזמנה תימסר ללקוח ע"פ הפרטים שמילא.
15.5. באם נפלה טעות סופר כלשהי בהצעה ו/או בהזמנה, תהיה רשאית החברה לבטל את העסקה.
16. ביטול הזמנה
16.1. בעניין כרטיסים שנרכשו יתאפשר ביטול עד-7 ימי עבודה באמצעות הודעה מתאימה מראש, במייל או בטלפון. דמי הרשמה לא יוחזרו.

17. תוכן האתר
17.1. אין לחברה כל אחריות לתוכן המופיע באתר אשר מוזן ו/או מגיע על ידי ו/או מידי גורמים חיצוניים לרבות צדדים שלישיים ו/או לינקים חיצוניים.
17.2. החברה אינה אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של תוכן/ו/או מידע האתר. בשום נסיבות, החברה לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משתמש ו/או כל צד אחר על מידע שהושג דרך האתר ו/או סופק על ידי החברה והינם באחריות המשתמש בלבד. ככל שזיהיתם פערי מידע ו/או שגיאות הנכם מוזמנים לדווח באזור יצירת הקשר באתר.
17.3. ככל שהנכם רואים כי תוכן האתר פוגע בזכויות צד שלישי, תוכלו לדווח על כך באזור צור קשר באתר. שימו לב כי פרטיכם ופנייתכם יועברו לצדדים שלישיים בכדי לבחון את טענתכם.
17.4. מעת לעת יועלו תמונות מהאירועים, במידה ותרצו להסירם או לעורכם תוכלו לפנות בפניה מוסדרת להנהלת האתר והבקשה תישקל. מכל מקום לא תקום חובה כלשהי לבעל האתר. הנכם מצהירים כי אתם נותנים את הסכמתכם לעלות תמונות לאתר ואתם מוותרים על העלאת טענה כלשהי בנושא.

18. השימוש באתר
18.1. חל איסור לעשות שימוש לרעה באתר ובתוכן האתר לרבות למטרות שאינן חוקיות או שיש בהן כדי לגרום לנזק, הטעיה, לעודד, לשדל להמריץ ולפעול בניגוד לחוק, פגיעה בזכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים ובכלל, פגיעה בפרטיות של צד כלשהו, להטיל אחריות על האתר ו/או לפגוע במוניטין האתר ומפעיליו. תקיפת האתר לרבות הטמעת תוכנות עויינות, סריקת האתר באופן ידני ו/או באמצעות רובוט ו/או כריית נתונים, לא לשמור את התכנים המופיעים באתר לרבות על כונן קשיח ו/או מחשב המשתמש ו/או ברשת האינטרנט ו/או במייל לרבות צילומי מסך ו/או צילומי וידיאו של המסך.

19. יצירת קשר
19.1. מייל: info@shetaltem.org טלפון: 04-8402058.
19.2. החברה תעשה מאמץ לחזור לפניות תוך זמן סביר.

20. פרטיות
20.1. החברה תעשה מאמץ סביר לשמור את פרטי המשתמשים לרבות שימוש בטכנולוגית הצפנה מסוג SSL ולא למסור פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים כולל התחייבות שלא להעביר באופן יזום את פרטי האשראי שלכם לצד שלישי, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא.
20.2. משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות ועוד ועל מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש.
Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.
20.3. באם החברה ו/או האתר אוספים את מייל המשתמש ומיידעים את המשתמש כי יוכלו לפנות אליו בהצעות שיווקיות, המשתמש מצהיר כי הינו מביע הסכמתו לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.


21. זכויות הקניין של החברה
21.1. כל הזכויות באתר לרבות המידע, אופן הצגת המידע, הסברים, דיאגרמות, סרטונים, טבלאות ועוד השייכות לאתר ובעליו, בין אם זכות רשומה או שבדין, לרבות עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש החברה וקניינה הרוחני. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו או הפרת זכות מוקנית שבדין, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.

22. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
22.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש לרבות את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון.
22.2. במידה והחברה תערוך שינויים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, הינה רשאית להודיע על כך למשתמשים על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני באמצעותה פנה המשתמש לחברה ו/או על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר.
22.3. החברה ממליצה למשתמשיה לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.

23. כללי
23.1. לעמותה אישור משלטונות המס כמתחייב בחוק ואישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות.
23.2. התרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס ע"פ סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה
23.3. בגין כל תרומה שתתקבל תישלח לתורם קבלה עם אישור מוכר לצרכי מס ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
23.4. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות תנאי השימוש.
23.5. כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי תנאי שימוש אלו זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.
23.6. תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.
23.7. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
23.8. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר לתנאי שימוש אלו נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.
23.9. סכום הפיצויים המקסימלי, ככל שייפסק, לא יעלה על 200 ש"ח.
23.10. חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי שימוש אלו לא תשפיע על תקפות תנאי שימוש אלו בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.
23.11. יובהר כי הגדרות המונחים בתקנון זה לא ישפיעו על פרשנות המהותית בפרט הגדרת ע.פ/ע.מ/ע.ר כחברה לצורך הנוחות בלבד אם בכלל.
23.12. מוצרים למכירה באתר יעשו בהתאם לחוק הגנת הצרכן והדין.